Pályázati felhívás – POSZF ügyvezetői pozíciójára

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (7621 Pécs, Perczel u. 17.) pályázatot hirdet ügyvezetői állás betöltésére.

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban POSZF Kft.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) tulajdonában lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, a POSZF Kft-t, ennek keretében előkészíti, lebonyolítja és fejleszti az évente megrendezésre kerülő Pécsi Országos Színházi Találkozót (továbbiakban: POSZT).

Az ügyvezető feladatai különösen:

1. A megújuló POSZT koncepciójának és művészeti programjának kidolgozása, ennek keretében különösen:

 • olyan elképzelés bemutatása, mely a POSZT-ot szakmai alapokon a magyar színházi élet egyik legfontosabb eseményeként kezeli,
 • az ennek megfelelő kommunikáció és arculat folyamatos karbantartása, fejlesztése,
 • a versenyprogram szakmai alapokon nyugvó válogatási módjának és szempontjainak meghatározása, az ezzel kapcsolatos szervezési és logisztikai döntések meghozatala, kivitelezése,
 • a versenyprogramot kísérő. Pécs városát közvetlenül megszólító. hagyományosan „OFF-programnak” nevezett összművészeti rendezvénysorozat új, innovatív, társadalmilag kiemelten elkötelezett koncepciójának kidolgozása, a program megvalósítása

2. A POSZF Kft. üzleti tevékenységének szervezése és irányítása, ennek keretében különösen

 • elvégzi a jogszabályokban, a taggyűlés határozataiban és a társasági szerződésben meghatározott feladatokat,
 • professzionális vezetői csapatot épít fel,
 • partnereket, támogatókat és szponzorokat von be a POSZF Kft. működtetésébe, a POSZT finanszírozásába,
 • következetes, professzionális marketing tevékenységet folytat,
 • éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében beszámol a POSZF Kft működtetéséről,
 • évente egy alkalommal teljes körű szakmai és gazdasági tájékoztatót készít a tulajdonosoknak.

Az ügyvezető megbízásának feltételei:

 • az ügyvezető a feladatát elsősorban megbízásos jogviszonyban látja el.

Az ügyvezetői megbízás betöltésének feltételei:

 • felsőfokú végzettség
 • egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

Az elbírálás során előnyt jelenthet:

 • szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
 • vezetői gyakorlat,
 • nemzetközi szakmai tapasztalat.

A munkakör betöltésének időtartama:

Az ügyvezetői megbízás várhatóan 2016. február 1-től 2018. december 31-ig tart.

Bérezés és egyéb juttatások:

A megbízási díj/munkabér a felek közötti megállapodás szerint kerül megállapításra.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a 2015. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a POSZF 2016. február 1-től 2018.végéig terjedő időszakra vonatkozó üzleti terve. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúrája, a források növelésének lehetősége, a tervezett és várható támogatások, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségek;
 • a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepció a fenntartói megállapodásban rögzítettekkel összhangban, szakmai elképzelések,
 • a pályázó személyes motivációja,
 • az együttműködő szakmai partnerek felsorolása,
 • a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégia,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzelések,
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezete.

A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát;
 • szakmai gyakorlat igazolását, amennyiben a pályázó azzal rendelkezik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a PTK szerinti kizáró ok nem áll fent,
 • nyelvtudás igazolását (nyelvvizsga, vagy azt kiváltó beszélgetés)
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről;
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbírálók nyílt ülést tartsanak.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a POSZF

 • társasági szerződését,
 • szervezeti és működési szabályzatát,
 • működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kimutatásait (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, szerződéses partnerek),
 • a 2014. évi számviteli beszámolóját,
 • a 2015. évi beszámoló várható eredményét.

A pályázati dokumentáció a POSZF irodájában személyesen, vagy meghatalmazással aláírás ellenében beszerezhető.

A pályázati felhívás közzététele: a POSZF tulajdonosok honlapjain és hírleveleiben, valamint színházszakmai portálokon.

Benyújtási határidő: 2015. december 30. 13 óra, a Kft. székhelyén. (7621 Pécs, Perczel u. 17.)

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát legkorábban a beadási határidő lejártát követően a kiíró nyilvánosságra hozza.

A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. A bizottságba 1 főt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1-1 főt pedig a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság delegál.

A tulajdonosok a bizottságban a taggyűlési határozat alapján (2 igen szavazattal) döntenek és a pályázó tudomásul veszi, hogy Pécs Megyei Jogú Város tag az ügyvezetői pályázatról a tárgyban hozott közgyűlési határozat alapján szavaz.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

További felvilágosítás kérhető: Stenczer Béla ügyvezető, Kőhalmi Andrea ügyvezető