Pethes-Agárdi-díj Alapítvány

Agárdi Ilona színművész és Pethes György rendező hagyatékának jóvoltából, a néhai művészházaspár végakaratának megfelelően

alapította:

a MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG
Budapesten, a 2007. esztendőben.

“Pethes – Agárdi – díj” Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

PREAMBULUM

A Magyar Színházi Társaság (H-1064 Vörösmarty u. 65. VI. em. 604.), néhai Agárdi Ilona színművész – az elhunyt művésznő férjének, Pethes György rendezőnek a végakaratát is megfogalmazó – végrendeletének megfelelően, a fiatal színészházaspárok életének megkönnyítése, életkörülményeinek javítása érdekében, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F. §-ai alapján, az alábbi alapítvány létrehozását határozta el.

1./

Az Alapító:

neve: Magyar Színházi Társaság
székhelye: 1068. Bp. Városligeti fasor 38.
képviseli: Vajda Márta ügyvezető titkár

2./

Az Alapítvány neve:

„Pethes – Agárdi – díj” Alapítvány

3./

Az Alapítvány székhelye:

1068. Budapest, VI. kerület, Városligeti fasor 38.

4./

Az Alapítvány célja:

a.)
Az Alapítvány a néhai Agárdi Ilona színművész – Pethes György rendező művészházaspár végakaratának megfelelően, a házaspár lakásának végrendeleti örököseként, az értékesített lakásingatlan vételárából hozza létre ezt az alapítványt azért, hogy a szűkös anyagi körülmények között élő fiatal színészházaspárok életminőségén javítani igyekezzék azzal, hogy külföldi nyaralásukat lehetővé teszi, a testi – lelki feltöltődésüket is biztosító külhoni pihenésüket anyagilag támogatja.

Az Alapítvány a készpénzvagyonát a lehető legkedvezőbb kamatfeltételek mellett banknál helyezi el, a vagyon banki kamataiból – pályázat útján – évente egy – egy fiatal színészházaspár külföldi nyaralását támogatja a kamatok révén keletkezett készpénz – adomány egyösszegű folyósításával.

b.)
Az Alapítvány a fiatal művészek kultúrált pihenését, testi-lelki felüdülését elősegítő külföldi nyaralásához biztosított anyagi támogatás lehetőségéről és mértékéről minden év február hó 28. napjáig pályázatot ír ki, amelyet közzétesz az Alapító honlapján, valamint a magyar nyelvterületen működő színházaknál.

c.)
A meghirdetett pályázaton részt vehet minden olyan magyar színészházaspár, amelynek egyik tagja sem töltötte még be (a pályázat benyújtásának határidejéig) a harmincötödik életévét, és mindkét házasfél igazolt módon valamelyik magyar nyelvű színház főfoglalkozású színésze.

A pályázatnak tartalmaznia kell az utazás tervezett célját, várható időpontját, időtartamát.

A pályázat benyújtásának határideje: az év március havának 31. napja.

Az Alapítvány Kuratóriuma az érvényes pályázatok közül sorsolás útján választja ki a nyertes pályázatot. Az Alapítvány a kiírás fórumaival megegyezően az év április havának 30. napjáig közzéteszi, a támogatást a nyertes házaspárnak június hó 30. napjáig átadja.

A nyertes pályázók az utazásról álló-vagy mozgóképekkel kiegészített írásos beszámolót készítenek, ami felkerül az Alapító honlapjára.

5./

Az Alapítvány induló vagyona.

a.)
Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott mindösszesen
16072483 Ft , azaz tizenhatmillió hetvenkettőezer négyszáznyolcvanhárom forint.

b.)
Az Alapítvány vagyona a céljában megfogalmazott tevékenység támogatására, illetve az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel, kizárólag a jelen Alapító Okirat 4./ pontjában meghatározott módon.

c.)
Az Alapítvány induló vagyona törzsvagyont képez, a törzsvagyon hozama és a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljaira.

d.)
Az Alapítványhoz bármely bel – és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit, és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

6./

Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium

a.)
A Kuratórium létszáma három fő.
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

név: Gali László, a Kuratórium elnöke
lakcím: 1035. Bp. Miklós u. 5. V. e. 28.

név: Csizmadia Tibor
lakcím: 1028. Bp. Rózsa u. 15/b.

név: Dr. Balogh Gábor
lakcím: 1114. Bp. Bartók Béla u. 76. II. em. 3.

b.)
Az Alapítvány képviselője: Gali László, a Kuratórium elnöke.

c.)
A Kuratórium tagjait az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízás csak indokolt esetbe vonható vissza. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök felhasználásáról, jogköre a saját működési rendjének a kialakítása.

d.)
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználásra meghatározó befolyást gyakorolhat.

A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárérét a polgári jog általános szabályai szerint felelős.

e.)
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alakalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, valamint azt Alapítványhoz csatlakozókat a munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználásra.

A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az az összehívás minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

f.)
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen mindhárom tag jelen van.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium üléséről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye.

7./

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat.

8./

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének bármely másik kuratóriumi taggal együttesen van, akik megfelelnek a Ptk. 74/C. § /3/. bekezdésében foglaltaknak.

9./

Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

10./

Az Alapítvány megszűnésére a Ptk 74./F.§ rendelkezései az a irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – hitelezők kielégítése után – az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.

Az Alapító esetleges jogutód nélküli megszűnése esetén alapítói jogai gyakorlására a Magyar Köztársaság kultúráért felelős minisztériumát jelöli meg.

11./

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk 74/A. – 74/F.§ -ai, az 1990. évi I. törvény, valamint a 2001. évi CVI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

12./

Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány a tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Kelt Budapesten, 2007. december hó 21. napján.